تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

کابل مورد تایید (تاییدیه دار) سازمان آتش نشانی مدل SI (FR) H_GLSI

مرجع صدور گواهینامه :

مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی

توضیحات گواهینامه :

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدرکی است که بر اساس آن ویژگی های یک فراورده را با الزامات استانداردهای ملی(در صورت وجود)، مقررات ملی ساختمان و دستور العمل های تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی تایید می نماید.

کابل SI (FR) H-GLSI
کارخانه کابل یاقوت