تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

کابل مورد تایید (تاییدیه دار) سازمان آتش نشانی مدل SI (FR) HSI

مرجع صدور گواهینامه :

توضیحات گواهینامه :

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدرکی است که بر اساس آن ویژگی های یک فراورده را با الزامات استانداردهای ملی(در صورت وجود)، مقررات ملی ساختمان و دستور العمل های تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی تایید می نماید.

کابل SI (FR) HSI
کارخانه کابل یاقوت