تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

گواهینامه آزمایشگاه مرجع 17025 ISO/IEC

مرجع صدور گواهینامه :

مرکز ملی استاندارد ایران

توضیحات گواهینامه :

استاندارد ISO/IEC 17025 استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد و الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمونها را توسط آزمایشگاه مشخص میسازد لذا با توجه به این موارد مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ISO / IEC 17025 می باشد.

گواهینامه 17025
کارخانه کابل یاقوت