تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری حداکثر تنش کششی در اثر کشیدن آزمونه در نقطه پارگی و نسبت افزایش طول آزمونه در نقطه پارگی بر طول اولیه آزمونه که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود .

آزمون استقامت کششی طول سیم

مشاهده ویدیوی آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت