تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)که توسط آزمایشگاه تخصصیاین شرکت انجام میشودمیپردازیم .

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

هدف از استفاده از این تجهیز مشاهده عملکرد سیم و کابل ها در دمای پایین در زمان تعیین شده در استاندارد مربوطه می باشد؛ از جمله این آزمون ها ، ضربه در سرما، خمش در سرما و آزمون های کابل خودرو می باشد ، گستره کاری دمای این تجهیز تا 50- درجه سیلسیوس می باشد.

آزمون سرمایشی کهنگی سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

کارخانه کابل یاقوت