تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این محفظه جهت بررسی مقاومت روکش و عایق کابل هادر برابر گاز ازون تهیه شده است گستره کاری این تجهیز تا حدود 500 PPmمی‌باشد.

آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت