تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون مقاومت الکتریکی هادی

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون مقاومت الکتریکی هادی که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

هدف از آزمون مقاومت الکتریکی هادی جهت بررسی مقاومت الکتریکی هادی‌ها مطابق استاندارد های IEC 60228 ، IEC 60245-2 ، IEC 60502 و …

مقاومت هادی هر یک از رشته های نمونه کابل، دست کم باید به طول یک متر اندازه گیری شده و طول مقدار کابلی هم که مورد اندازه گیری مقاومت قرار گرفته است باید اندازه گیری شود؛ در صورت لزوم ضریب تصحیح به دمای 20 درجه سلسیوس و طول یک کیلومتر بدست آید.

آزمون مقاومت الکتریکی هادی

مشاهده ویدیوی آزمون مقاومت الکتریکی هادی

کارخانه کابل یاقوت