تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)که توسط آزمایشگاه تخصصیاین شرکت انجام میشودمیپردازیم .

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

این تجهیز CAT W از استاندارد BS 6387 را پوشش داده که آزمون تلفیقی از آتش و اسپری آب مستقیم به کابل بصورت همزمان می باشد، منبع اشتعال این دستگاه نرخ معینی از هوای خشک و گاز پروپان است ؛

هدف از انجام این آزمون مشاهده یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش است.

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش

مشاهده ویدیوی آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

کارخانه کابل یاقوت