تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون و دستگاه سالت اسپری (مه نمک) برای وایرشمع

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون و دستگاه سالت اسپری (مه نمک) برای وایرشمع که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این دستگاه به منظور بررسی رفتار خوردگی بخش های فلزی کابل وایرشمع (ترمینال ها)شبیه سازی شده است؛ این تجهیز اغلب در صنایع دیگر به جز کابل و خودرو نیز کاربرد دارد.

آزمون-و-دستگاه-سالت-اسپری-مه-نمک-برای-وایرشمع

مشاهده ویدیوی آزمون و دستگاه سالت اسپری (مه نمک) برای وایرشمع

کارخانه کابل یاقوت