تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون پایداری حرارتی سیم و کابلکه توسط آزمایشگاه تخصصیاین شرکت انجام میشودمیپردازیم .

جهت اندازه گیری زمان تغییر رنگ کاغذ ph سنج از ph 5 تا ph 2 یا 3 توسط گرمایش نمونه در لوله آزمون از این تجهیز برای اندازه گیری پایداری دما در آمیزه های پلی وینیل کلراید (pvc) کاربرد دارد.

آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت