تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژنکه توسط آزمایشگاه تخصصیاین شرکت انجام میشودمیپردازیم .

آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن

جهت بررسی خواص مکانیکی عایق و روکش کابل های لاستیکی در دمای بالا به همراه فشار هوای خشک حدود 0.6 مگا پاسکال تا دمای حداکثر 150 درجه سلسیوس توسط مجموعه کابل یاقوت ساخته شده است.

آزمون کهنگی سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن

کارخانه کابل یاقوت