تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا) که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آون های آزمایشگاه یاقوت با گستره دمایی تا 300 درجه سیلسیوس جهت آزمون های کهنگی و فرسایش روکش یا عایق کابل در دمای بالا استفاده می شود و مشخصات مکانیکی محصول پس از قرار گرفتن در این شرایط در بازه زمانی تعیین شده در استاندارد مربوطه ، قبل و پس از قرار گیری در این شرایط بررسی می شود.

همچنین آزمون های گرمایشی همچون آزمون های فشار در دمای بالا، گرماسختی و آزمون های گرمایشی کابل خودرو و وایر شمع در این محفظه قابل انجام است.

گرمایشی-کهنگی-سیم

مشاهده ویدیوی آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا)

کارخانه کابل یاقوت