تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل میپردازیم.

اندازه گیری چگالی دود ، یک جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سوختن کابل ها می باشد که به خارج کردن اضطراری افراد و قابلیت دسترسی برای مهار آتش مرتبط می شود؛ از این جهت این تجهیز در آزمایشگاه کابل یاقوت مطابق استاندارد IEC 61034-1 تعبیه شده و مطابق استاندارد IEC 61034-2 میزان چگالی دود ناشی از احتراق کابل ها بررسی و آزمون میشود.

اندازه-گیری-چگالی-دود-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت